Grundskola F–6

IMG_3812

Albatross Montessoriskola erbjuder undervisning från förskoleklass till och med skolår 6. Undervisningen följer den svenska läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Förskoleklassen har två egna klassrum medan övriga årskurser undervisas i åldersintegrerade undervisningsgrupper, årskurs 1–3 samt årskurs 4–6.

Kunskap
Barn har nyfikenhet, vilja och förmåga att tillägna sig kunskaper och färdigheter. I sitt lärande tar barnet till sig kunskap både som process och som innehåll. Det är viktigt vad man lär sig, men också hur man lär sig. Varje elev har en individuell utvecklingsplan och utifrån denna utformar eleven, i samråd med läraren, sin egen studieplan, veckovis. Uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling sker regelbundet och eleverna uppmuntras att reflektera över sitt eget lärande och sina egna framsteg.

Idrott och hälsa
Att röra på sig är både roligt och nyttigt. Tillsammans med skolans idrottslärare erbjuds eleverna därför många tillfällen att utöva idrott i olika former. Vår undervisning i idrott och hälsa bedrivs både utomhus och i vår idrottshall.
Skolan anordnar friluftsdagar flera gånger per termin. Då får eleverna prova på aktiviteter som orientering, simning, skridskoåkning, skidåkning och friidrott.

Bild och form 
Undervisningen i bild och form sker under ledning av klasslärare. Genom att utveckla den kreativa förmågan stimuleras eleverna till att använda många olika uttrycksformer. Våra fritidshem har tre ateljéer där konst- och hantverksprojekt kontinuerligt pågår.

Musik
Musikundervisning bedrivs på vår skola av vår musiklärare i musiksalen på souterrängplanet.
I musiksalen övar också vår blåsorkester.

Slöjd
Eleverna i skolår 3, 4, 5 och 6 har slöjdundervisning varav årskurs 3 har 60 minuter och årskurs 4-6 har 80 minuter per vecka. Undervisningen i trä- och metallslöjd bedrivs i vår skolas slöjdsal och textilslöjden på Bodals skola, som ligger på promenadavstånd.

IT-undervisning
Att använda datorer är allt mer naturlig del av skolarbetet ju äldre eleven blir. Varje klassrum är utrustat med datorer, skrivare och LapTop. Eleverna får IT-undervisning från och med skolår 3 och arbetar då bland annat med Word, Photoshop, Power Point, Adobe Premier CS6. Elever med skriv- och lässvårigheter har tillgång till iPads med specialutvalda appar.

Modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning erbjuds de elever som har ett annat modersmål än svenska. För att ha rätt till modersmålsundervisning måste eleven använda sitt språk dagligen i hemmet samt ha grundläggande kunskaper i språket. Adoptivbarn kan få modersmålsundervisning även om det inte är barnets umgängesspråk hemma. Modersmålsundervisningen är frivillig och föräldrar som önskar att deras barn ska få modersmålsundervisning måste göra en skriftlig anmälan varje läsår. Mer information om modersmålsundervisningen finns på Lidingö stads hemsida och här finns också blanketten för anmälan.