Om Albatross Montessoriskola

Ideell förening

Albatross Montessoriskola drivs som en ideell förening. Medlemmar i föreningen är föräldrar till skolans elever.  Medlemskap i föreningen måste aktivt sökas inför varje läsår.  Medlemsavgiften fastställs av ordinarie föreningsstämma årligen och är för innevarande läsår fastställd till 0 kr. 

Medlemskap berättigar dig som förälder att rösta på skolans höst- respektive vårstämma. Båda vårdnadshavarna har samma rätt att representera familjen i föreningen och äger gemensamt en röst. Vår ambition är naturligtvis att alla föräldrar med barn i vår skola ska välja att bli medlemmar i föreningen.

Vänner på klippa

Styrelse, revisor och valberedning

Styrelsen fastställer de yttre ramarna för verksamheten och är ytterst ansvarig för skolan. Ordförande och ledamöter väljs av föreningens medlemmar för mandatperioder om två år. Styrelsen består av minst sex och högst nio ledamöter – föräldrar, rektor samt en personalrepresentant. Föreningen har även en revisor och en valberedning. Genom styrelsearbetet har föräldrar ett reellt inflytande på skolans utveckling.

Rektor och samverkansgrupp

Skolans rektor har det yttersta ansvaret för den pedagogiska ledningen av skolan samt ledningen av den operativa verksamheten. Till sin hjälp har rektor en samverkansgrupp bestående av representanter från olika arbetslag i skola och fritidsverksamhet. Samverkansgruppen möjliggör dialog och medbestämmande i viktiga frågor. Att känna sig delaktig i skolans utveckling och att få möjlighet att uttrycka sina åsikter och synpunkter i frågor som rör verksamheten bidrar till ett stort engagemang bland personal och föräldrar.