Kunskapsresultat 2017

Nu har Skolverket redovisat betygen för årskurs 6 i juni 2017 – och i topp bland Lidingöskolorna ligger Albatross Montessoriskola! Att vår pedagogik ger eleverna ökad förståelse för ämnet och tar tillvara deras naturliga nyfikenhet – det vet ju vi som jobbar med Montessori dagligen. Ändå känns det bra att då och då kunna redovisa kunskapsresultat i form av statistik, t ex  medelvärdet för betygen i de teoretiska ämnena för de Lidingöskolor som har bäst resultat 2017:

 1. Albatross Montessoriskola, 16,2
 2. Sticklinge skola och Torsviks skola, 16,1
 3. Vittra Lidingö, 15,6
 4. Christinaskolan och Futuraskolan i Gåshaga, 15,2
 5. Källängen, 14,7

Betygen sätts enligt av Skolverket bestämda kriterier och ska korrelera med resultaten i de nationella proven i matematik, svenska och engelska för årskurs 6. Medelvärdet för Lidingöeleverna i de teoretiska ämnena är 14,8 och nästan samtliga skolor på ön ligger över medelvärdet för hela Sverige (13,2). Längre ner följer en tabell som jämför medelbetygen på Lidingö de senaste tre åren. All statistik kommer från Skolverket/Siris.
Siffran i respektive ämne visar elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng, med ett maxtal om 20 poäng. Alla betyg utom F är godkända. A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15 poäng,  D = 12,5 poäng, E = 10 poäng, F = 0 poäng.

TEORETISKA ÄMNEN ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Matematik 16,0 14,5 12,6
Fysik 16,9 15,0 12,9
Kemi 15,6 14,5 12,7
Biologi 16,6 14,9 13,0
Teknik 16,1 14,6 13,1
Geografi 16,4 14,6 13,1
Historia 16,3 14,6 13,0
Religion 15,0 14,5 13,0
Samhällskunskap 15,8 14,6 13,8
Svenska 16,3 14,7 13,4
Engelska 17,4 16,7 14,1
Medel 16,2 14,8 13,2
PRAKTISKA/ESTETISKA ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Bild 14,8 15,7 13,8
Hemkunskap 16,0 15,6 13,8
Idrott 15,8 15,5 14,0
Musik 17,5 15,8 14,0
Slöjd 15,9 16,8 14,7
SKOLA 2015 2016 2017
Albatross 16,8 16,2 16,2
Bodal 14,0 13,9 12,2
Christina 15,2 14,8 15,2
Futura 16,5 15,9 15,2
Högsätra 14,7 11,9 13,0
Källängen 14,3 14,8 13,7
Käppala 14,3 14,2 13,7
Rudboda 15,9 14,4 13,5
Skärsätra 13,3 13,6 13,6
Sticklinge 16,3 16,1
Torsvik 15,5 16,0 16,1
Vittra 14,5 14,6 15,6
LIDINGÖ 14,8 14,7 14,8
RIKET 13,1 13,0 13,2

I Ur och skur Utsikten skola har färre än tio elever i årskurs 6 och därför är deras statistik sekretessbelagd.

Högsta betyg från Skolinspektionen


FlagganitoppSkolinspektionenSkolinspektionen besöker regelbundet alla skolor i Sverige för att se till att verksamheten har tillräckligt bra kvalitet och att den följer skollagen. När beslutet kommer vill man såklart att Skolinspektionen ska ha få så ”förelägganden” (alltså brister som ska åtgärdas) som möjligt. Ett brukar vara bra betyg, men tio är verkligen inte bra. Hur som helst: ju färre desto bättre.
Den 17 januari var det vår tur att få tillsynsbesök och nu har beslutet kommit: Skolinspektionen har ingenting att anmärka på vår verksamhet!

I sitt Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Albatross Montessoriskola skriver Skolinspektionen att ”det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.”
Under rubriken ”Områden där skolinspektionen inte funnit brister” står det att ”det inte framkommit att annat än att Albatross Montessoriskola uppfyller författningarnas krav” inom:

 • Undervisning och lärande
 • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
 • Styrning och utvecklande av verksamheten
 • Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
 • Utvecklingen av utbildningen vid skolenheterna

Skolinspektionen skriver att det ”Av offentlig statistik framgår att kunskapsresultaten för årskurs 6 ligger genomsnittlig betygspoäng för samtliga ämnen klart över riksgenomsnittet.”
Rapporten påpekar också att den enkät som Skolinspektionen genomfört med elever, undervisande personal och föräldrar inför besöket ”visar överlag på goda resultat”. Som exempel tar man upp att Albatross ligger långt över genomsnittet i Sverige när eleverna i årskurs 5 svarat på frågor om ”de kan nå kunskapsresultaten i skolan om de försöker” och ”om de känner sig trygga i skolan”.

Vi är både rörda och glada över detta fina besked och tackar alla som dagligen arbetar för att vår skola ska hålla bästa tänkbara kvalitet.
Flaggan i topp och hurra!

Kunskapsresultat 2016

Själva tvivlar vi inte på att Montessoripedagogiken har unika möjligheter att ge varje elev bästa tänkbara stöd och utmaning i alla teoretiska ämnen, men det känns bra att då och då kunna redovisa det i siffror och statistik. För andra gången kan vi nu publicera våra kunskapsresultat i form av betyg för årskurs 6, som ju bygger på resultaten från de nationella proven och Skolverkets kunskapskriterier i varje ämne.
2015 hade Albatross högst medelbetyg i de teoretiska ämnena av alla skolor på Lidingö. I år kom våra elever i årskurs 6 på en hedrande andraplats, med minsta möjliga marginal till ”vinnaren”.

 1. Sticklinge skola: 16,3
 2. Albatross Montessoriskola: 16,2
 3. Torsviks skola: 16,0
 4. Futura International: 15,9
 5. Christinaskolan, Källängen och Vittra: samtliga 14,8

Längre ner följer en tabell med medelbetygen i teoretiska ämnen för samtliga skolor på Lidingö.
All statistik kommer från Skolverket/Siris. Siffran i respektive ämne visar elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng, med ett maxtal om 20 poäng. Alla betyg utom F är godkända. A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15 poäng,  D = 12,5 poäng, E = 10 poäng, F = 0 poäng.

Så här såg Albatross medelbetyg ut i varje ämne, juni 2016:

TEORETISKA ÄMNEN ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Matematik 16,8 14,8 12,9
Fysik 16,4 14,2 12,8
Kemi 16,6 14,2 12,8
Biologi 16,6 14,5 13,1
Teknik 15,9 14,3 13,2
Geografi 15,7 14,7 13,1
Historia 15,0 14,7 13,0
Religion 16,1 14,6 13,0
Samhälle 15,9 14,6 13,4
Svenska 15,0 14,7 13,5
Engelska 17,7 16,6 14,1
ESTETISKA/PRAKTISKA ÄMNEN ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Bild 16,4 15,2 13,8
Hemkunskap 16,1 16,0 13,7
Idrott 15,0 15,7 14,1
Musik 14,5 15,6 14,0
Slöjd 15,9 14,5 13,7

Här följer en jämförelse mellan alla Lidingö-skolor med tillräckligt många elever i åk 6 för att Skolverket ska redovisa skolans medelbetyg.
Tabellen visar medelbetyg för NO- och SO-ämnen, medan ”teoretiskt medel” visar snittbetyg för samtliga teoretiska ämnen, inklusive teknik. Förra årets teoretiska medelbetyg visas inom parantes.

SKOLA MA NO SO SVE ENG TEOR. MEDEL
Albatross 16,8 16,6 15,7 15,0 17,7 16,2 (16,8)
Bodal 13,0 14,7* 13,8** 12,8 14,3 13,9 (14,0)
Christina 15,1 14,0* 14,7 16,3 16,9 14,8 (14,7)
Futura I 14,9 15,6* 15,6** 16,3 18,3 15,9 (16,5)
Högsätra 9,9 10,1 13,8 11,8 14,8 11,9 (14,3)
Källängen 15,1 14,6 14,5 15,1 16,4 14,8 (14,3)
Käppala 14,8 14,0* 14,6** 12,4 15,3 14,2 (14,3)
Rudboda 14,9 13,3 14,9 14,5 16,2 14,4 (15,9)
Skärsätra 15,0 12,9 13,0 13,2 17,0 13,6 (13,3)
Sticklinge 16,0 16,4 16,0 16,7 17,1 16,3 (***)
Torsvik 15,6 15,4 16,0 16,5 18,2 16,0 (15,5)
Vittra 16,7 16,5 13,1 13,4 14,5 14,8 (14,5)
Lidingö 14,8 14,5 14,6 14,5 16,4 14,7 (14,8)
Riket 12,9 13,0 13,1 13,5 14,1 13,0 (13,1)

* Blockbetyget i NO-ämnen har räknats tre gånger i medelbetyget för att motsvara betygen i fysik, kemi och biologi i övriga skolor.
** Blockbetyget i SO-ämnen har räknats fyra gånger i medelbetyget för att motsvara geografi, historia, religion och samhällskunskap.
*** Sticklinge skola hade inga elever i årskurs 6 läsåret 2014/2015.