Vi har fritidshem för eleverna i förskoleklass upp till årskurs 5

Våra fritidshem heter Sparven (åk F–1) och Ugglan (åk 2–3). Vår fritidsklubb för elever i årskurs 4–5 är döpt efter kungsalbatrossen Diomedea, men kallas mest för Klubben.
Vi tycker att fritidsverksamheten är en mycket viktig del av skoldagen. Fritids och skolan arbetar mot samma mål och kompletterar varandra. Vi brukar säga att Fritids är skolans teori omsatt i praktik.

Akvarellfärger

Social kompetens

På Fritids strävar vi efter att ge barnen en givande fritid och att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens. Personalen har en viktig roll som förebilder och inspiratörer. De arbetar aktivt för att barnen ska fungera bra i grupp och acceptera varandras olikheter. Vi lägger stor vikt vid att lära barnen att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Både fria, spontana och organiserade aktiviteter och lekar utvecklar barnens förmåga att fungera tillsammans.

Motorik och kreativitet

Frilufts- och idrottsaktiviteter under fritidstiden utvecklar barnens motorik. Utomhus leker barnen fritt, hoppar hage eller spelar landhockey, basket eller fotboll på vår konstgräsplan. Barnens egna initiativ uppmuntras och vi involverar barnen i planeringen av aktiviteter och i skötseln av miljön omkring oss. Ibland gör vi utflykter som bidrar till att barnen lär känna sin närmiljö. Då och då besöker vi sim- eller bowlinghallen och många barn väljer att under fritidstiden spela pingis.

En annan viktig uppgift för våra fritidshem är att ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sin kreativitet och konstnärlighet. I fritids personalgrupp finns kunskap, intresse och kompetens inom olika kreativa uttryckssätt, vilket ger oss möjlighet att genomföra olika typer av projekt med kunnig och engagerad handledning.
Vi har tre ateljéer på skolan – Sparvens ateljé för åk F–1, Ugglans ateljé för åk 2–3 och Klubb Diomedeas ateljé för åk 4–5. I ateljéerna kan eleverna måla, rita, skulptera, sy, bygga och göra collage. Vissa timmar använder vi trä- och metallslöjdsalen under fritidstid för att eleverna under handledning av kunnig personal ska få möjlighet att snickra och bygga. Ibland genomför elever spontana eller av fritidspersonal initierade teaterprojekt. Inomhus kan barnen även välja att spela schack, sällskapsspel, kunskapsspel, läsa, göra läxor eller att ägna sig åt spontana eller av fritidspersonalen initierade teaterprojekt.

Öppethållande

Skolan erbjuder skolbarnsomsorg för samtliga barn i förskoleklass till och med skolår 5. Maxtaxa gäller i enlighet med Lidingö Stads regler. 

Skolans fritidsverksamhet håller öppet fram till kl. 17.30, måndag till fredag. 

Under skollov är fritidsverksamheten öppen för elever i förskoleklass till och med skolår 5. 

Fritidsverksamheten håller stängt mellan jul och nyår samt under fyra veckor i juli. Om behov av skolbarnsomsorg föreligger under dessa veckor sker samordning med annan skola.