Lär känna oss

Albatross är en föräldradriven skola, vilket ger utrymme för samverkan och engagemang. Vår driftsform ger mervärden till skolan och blir ett stöd åt skolledningen i vår strävan att aktivt utveckla skolan. Vår storlek bidrar till vad vi kallar ”albatrossandan”, där alla känner varandra och delar den värdegrund som skolan vilar på.

Albatross Montessoriskola är Lidingös äldsta friskola och bedrivs som en ideell förening, vilket betyder att varje krona av skolpengen går till elevernas väl och utbildning och inget vinstintresse finns. Medlemmar i föreningen är föräldrar till skolans elever.

Medlemskap i föreningen måste aktivt sökas inför varje läsår och medlemsavgiften fastställs av ordinarie föreningsstämma årligen. För innevarande läsår är avgiften fastställd till 0 kr. Medlemskap berättigar dig som förälder att rösta på skolans höst- respektive vårstämma. Båda vårdnadshavarna har samma rätt att representera familjen i föreningen och äger gemensamt en röst. Vår vilja och ambition är att alla föräldrar med barn i vår skola ska välja att bli medlemmar i föreningen.

Montessoripedagogiken

Vi är Lidingös enda montessorigrundskola. Montessorifilosofin ger oss en tydlig pedagogisk inriktning. Vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten, omsorgen om varje individ och att lära barnen att behandla varandra väl. Verksamheten genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt – att vi ser varje elev som en unik person med speciella talanger, förmågor och behov. Vår pedagogik utgår från att barnets nyfikenhet och vilja att lära sig är den viktigaste drivkraften till att tillägna sig kunskap. Hos oss kan varje elev arbeta på sin nivå – med extra stöd eller extra utmaningar, vilket som för tillfället behövs. Våra elever arbetar i åldersblandade grupper som omges av arbetslag med lärare, resurser och fritidspersonal. Personalteamen blir en viktig del i att se till elevens samlade skoldag.  

thumbnail_image002

Styrelse, revisor och valberedning

Styrelsen fastställer de yttre ramarna för verksamheten och är ytterst ansvarig för skolan. Ordförande och ledamöter väljs av föreningens medlemmar för mandatperioder om två år. Styrelsen består av minst sex och högst nio ledamöter – föräldrar, rektor samt en personalrepresentant. Föreningen har även en revisor och en valberedning. Genom styrelsearbetet har föräldrar ett reellt inflytande på skolans utveckling.

Rektor och samverkansgrupp

Skolans rektor har det yttersta ansvaret för den pedagogiska ledningen av skolan samt ledningen av den operativa verksamheten. Till sin hjälp har rektor en samverkansgrupp bestående av representanter från olika arbetslag i skola och fritidsverksamhet. Samverkansgruppen möjliggör dialog och medbestämmande i viktiga frågor. Att känna sig delaktig i skolans utveckling och att få möjlighet att uttrycka sina åsikter och synpunkter i frågor som rör verksamheten bidrar till ett stort engagemang bland personal och föräldrar. Samverkansgruppen blir också en viktig del i skolans systematiska kvalitetsarbete där utvärdering, analys och framtagandet av nya mål är återkommande under året.

Elevråd

Skolan har ett aktivt Elevråd som träffas regelbundet. I Elevrådet sitter elever från åk 3-6 som representerar sina klasser. Vi tycker att det är viktigt att eleverna får en samlad röst och att de ser att de kan påverka sin verksamhet men också att de får en förståelse för demokratiska processer och hur förändringar går till.