Kvalitetsarbetet på skolan

Styrelse, rektor samt personal arbetar mycket aktivt med att säkerställa och utveckla kvaliteten i skola och skolbarnsomsorg. Uppföljningar och sammanställningar av elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen genomförs och analyseras kontinuerligt. Resultatet från dessa analyser ligger till grund för prioriteringar i det fortsatta kvalitetsarbetet.

Skolan genomför årligen en enkätundersökning för att följa upp samtliga föräldrars upplevelse av skolans verksamhet. Enkätundersökningen genomförs under vårterminen. 

Skolan deltar även i Lidingö Stads kvalitetsundersökning i skolor på Lidingö. Undersökningen genomförs på uppdrag av Utbildningsnämnden och riktar sig till föräldrar och elever i skolår 3,5,8 och år 2 på gymnasiet. Undersökningen ger information om respektive skolas verksamhet och situationen på Lidingö i stort.

IMG_1260