Montessoripedagogiken på Albatross

Vi ser ett stort värde och vet hur viktigt det är att förbereda och stimulera eleverna till ett livslångt lärande. Vi är skolan som utgår från varje elevs behov och möter barnet på den kunskaps- och mognadsnivå den befinner sig på.  

Skolan har en tydlig pedagogisk inriktning, där Montessorifilosofin utgör den grund som skolan vilar på. Skolans verksamhet genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt, där varje elev ses som en unik individ med sina speciella talanger och förmågor. Mötet mellan människor, små som stora, präglas av respekt, hänsyn och tolerans.

”Vi ser individen och hjälper varje elev att hjälpa sig själv och därmed andra.”

”Att göra själv – att våga själv – att tänka själv – att tro på sig själv!”

Montessori på Albatross

Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt. Individuella utvecklingsplaner och arbetspass, där eleven aktivt kan medverka i val av arbetssätt, arbetsformer och innehåll, gör detta möjligt. Eleven får möjlighet att utöva ett allt större inflytande över sin utbildning genom att vi uppmuntrar elevens självständiga arbete och problemlösningsförmåga.  Eleven ges även större frihet, i takt med att eleven utvecklar sin förmåga att ta ansvar.

Arbetet sker i längre arbetspass, där elevens aktivitet styr tidsanvändningen och där möjlighet till paus finns när eleven behöver det. Arbetet sker i åldersblandade grupper, där hänsyn och tolerans tas till varje individ men inom ramen för gruppens bästa. I detta sammanhang skapas möjligheter för eleverna att hjälpa varandra och att samarbeta.

Den förberedda klassrumsmiljön är rik på läromedel och konkret materiel för att skapa många möjligheter till spännande upptäckter och upplevelser. Genom att bejaka elevens egna intressen samt att erbjuda en trygg och stimulerande miljö för lärande, utvecklas elevens nyfikenhet och lust att lära. Varje elev arbetar mot att bli självständig i sina studier och tränas tidigt i eget ansvar, kunna påbörja och avsluta arbeten och att arbeta mot tydliga mål. Varje elev ska kunna hitta sin lärstil och utveckla sina förmågor för att möta de kunskapskrav som finns i Läroplanen, Lgr -22.