Montessoripedagogiken

Barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att lära sig nya saker. Det märker nästan alla föräldrar och det var utgångspunkten för den italienska läkaren Maria Montessori, när hon skapade sin pedagogik och filosofi. Hon noterade att barnens intressen varierar med ålder och mognad och att dessa förändringar följer ett givet mönster, gemensamt för alla barn. Viljan att lära sig att äta själv, att gå och att prata kommer så småningom att följas av intresse för läsning, matematik och universum.

Under sina olika mognadsstadier är barn mottagliga för olika slags kunskap. Det är därför värdefullt att med hjälp av pedagogens kunskap och materialets möjligheter ta vara på dessa sensitiva perioder

Montessoripedagogiken handlar om både praktiska, personliga, sociala och intellektuella färdigheter. Hela människan ges möjlighet att utvecklas på bästa sätt och i sin egen takt. Vägen till kunskap kan se ut på olika sätt och hänsyn måste därför tas till varje individs speciella förutsättningar.

Montessoripedagogiken

Den förberedda miljön – en viktig förutsättning för lärande
För att stimulera barnens utveckling och möta deras behov av aktivitet och motorik utvecklade Maria Montessori pedagogiska arbetsmateriel för olika mognadsstadier. Materielen hjälper barnet att gå från en konkret upplevelse till en abstrakt förståelse av till exempel ett matematiskt begrepp. Många av materielen är självrättande och ger barnet möjlighet att utveckla sin förmåga till självständigt arbete och ansvarstagande.
Den förberedda klassrumsmiljön i en montessoriskola är rik på spännande läromedel och åskådningsmateriel. Miljön är väl genomtänkt och estetiskt tilltalande. De pedagogiska materialen är placerade på hyllor i barnvänlig höjd. Varje sak har sin speciella plats på hyllan. Det skapar lugn och harmoni och ger barnet de bästa förutsättningarna för att kunna utveckla hela sin personlighet.

Läraren – en pedagog och vägvisare
Pedagogens uppgift inom montessoripedagogiken är att förmedla kunskap och att handleda barnet i dess strävan att erövra nya kunskaper och färdigheter. Pedagogen inspirerar, stimulerar, uppmuntrar och stödjer barnet i lärandet. En viktig uppgift är att observera barnet för att kunna presentera utmanande och utvecklande arbetsuppgifter, anpassade till det enskilda barnets mognads- och kunskapsnivå. Pedagogen har också i uppgift att hjälpa barnet att utveckla god självkänsla och insikt i hur lärandet går till. Det handlar inte bara om vad man lär, utan också om hur man lär.

Frihet under ansvar – att bygga kunskaper för livet
Att kunna ta ansvar är en förutsättning för att barnet ska lyckas i sin strävan efter att bli respekterad av sin omgivning och att agera självständigt. Därför måste barnet ges frihet att pröva sin förmåga och få växa in i ansvarstagandet successivt. I en montessoriskola får eleverna öva på att göra ansvarsfulla val, inom givna och tydliga ramar. Eleven kan aktivt medverka i val av arbetssätt, arbetsformer och innehåll. Friheten är starkt kopplad till ansvarstagande och barnet får inte större frihet än det är moget att ta ansvar för.