Vägen till goda resultat

Eleverna har stora möjligheter till inflytande över sitt skolarbete, både vad det gäller form och innehåll samt skolmiljön. Eget ansvar och rätt kunskapsnivå bidrar till resultat och måluppfyllelse. Samtliga mätinstrument som finns att tillgå visar att Albatross är en av de skolor på Lidingö som fungerar och presterar allra bäst.

Vi strävar efter att skapa en känsla av samhörighet och sammanhang där eleverna görs delaktiga i sin utbildning. Eleverna kommer ofta med egna förslag och idéer som de framför via elevrådet, direkt till lärare eller skolledning. Genom sin möjlighet att styra sin tidsanvändning samt välja olika arbetsformer och redovisningssätt går det att individanpassa och påverka sitt eget arbete. Att känna sig delaktig och känna meningsfullhet i kombination med hög upplevd trivsel vet vi skapar de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat.

” Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mera”.

Läsning och skrivning

Läsa och skriva är nyckeln till framgång i många av skolans ämnen. Vi ägnar mycket tid åt att eleverna tidigt ska bli goda läsare. Vi tränar, kartlägger och utvärderar under elevernas skolgång. Vi vill tidigt kunna identifiera de elever som visar tecken på läs- och skrivsvårigheter för att kunna sätta in tidiga insatser.

Vi börjar varje morgon med tyst läsning i samtliga årskurser. Vi har under många år byggt upp ett bibliotek som kan erbjuda läsning utifrån olika nivåer och intressen. Vi har också ett rikt utbud av ljudböcker för elever att lyssna till. Vi upplever att våra elever visar ett stort intresse för skönlitteratur och många läser med glädje. Ett ökat fokus på bokrecensioner har bidragit till att eleverna spontant samtalar om böcker och olika författare. Varje år genomför vi författarbesök för att ytterliga inspirera till läsning och skrivning.

Vi arbetar för att vidareutveckla metoder för att underlätta studierna för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan innebära individuella stödinsatser men också träning i att använda sig av kompensatoriska hjälpmedel så som bland annat inlästa läromedel och tal till text.

Förskoleklassbarnen uppskattar arbetet med läsning och med skolans material blir de introducerade på ett lekfullt sätt, vilket resulterar i att en stor majoritet av förskoleklassens barn knäcker läskoden.

Utvecklingssamtal

Genom den dialog som lärare och elev ständigt för kring elevens studieresultat, de individuella utvecklingsplanerna, de skriftliga omdömena och betygen samt utvecklingssamtalen utvecklas elevens förmåga att själv bedöma resultatet och den egna arbetsprestationen. I montessorimaterialen ligger ofta en inbyggd felkontroll som bidrar till att utveckla elevens ansvarskänsla och förmåga   utvärdera sina resultat.

I de individuella utvecklingsplanerna och utvecklingssamtalen informeras elev och föräldrar fortlöpande om studieresultat och utvecklingsbehov.

För att säkerställa att eleverna kommer att uppnå de nationella målen och kunskapskraven i åk 6 i samtliga ämnen, genomför vi olika tester, redovisningar och uppföljningar i skolans samtliga årskurser. Dialog kring kursplaner och kunskapskrav samt betyg förs med eleverna i det dagliga skolarbetet. Eleverna får kontinuerligt kunskap om de kunskapskrav som gäller för att kunna arbeta mot de mål som gäller för respektive ämne. Stor vikt läggs vid att eleverna ska förstå att de själva kan påverka sina resultat och ge dem studieteknik och strategier för detta.