Så här arbetar vi

På Albatross Montessoriskola strävar vi efter att varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt. Därför anpassar vi arbetssättet individuellt till varje elev. 

Vi har som mål att våra elever ska bli kunniga, kompetenta och trygga människor med god självkänsla och självförtroende. 

Det elevaktiva arbetssättet stimulerar och utvecklar elevernas förmåga att ta ansvar. Skolans äldre elever deltar i ansvarstagandet för yngre kamrater och skolans miljö.

Yngre och äldre arbetar ihop

Eleverna arbetar i åldersblandade undervisningsgrupper där eleverna uppmuntras att hjälpa och bry sig om varandra. Det främjar den sociala utvecklingen och uppmuntrar till hänsynstagande och förståelse för varandras olikheter och likheter.

Vår förskoleklass är en mjuk övergång från förskolan och skolan. Klassen är delad i två arbetsgrupper med cirka 15 elever i varje. Förskoleklassens två lärare har ett nära samarbete med lågstadiets lärare och F-klassen delar fritids med årskurs 1.

Lågstadiets elever i skolår 1, 2 och 3 arbetar i fyra åldersblandade undervisningsgrupper.
A, B, C och D har varsitt klassrum med ca 22–24 elever, en klasslärare med behörighet för undervisning i lågstadiet samt en fritidsledare. I idrott och hälsa undervisas eleverna med jämnåriga kamrater, A+B och C+D. Årskurs 3 har även slöjd och lektioner i matematik,  engelska och hembygdskunskap med endast jämnåriga kamrater, A+B och C+D.

I mellanstadiet studerar eleverna i årskurs 4, 5 och 6 tillsammans under en större del av skoldagen, uppdelade i tre arbetslag om ca 20–25 elever. I engelska undervisas eleverna tillsammans med jämnåriga kamrater med cirka 15 i varje grupp. Varje årskurs har också musik, slöjd och idrott var för sig – årskurs 6 även hemkunskap.

Respekt och god kamratskap

Skolan arbetar aktivt för att förebygga och motverka mobbning. Kamratstödjare gör en stor insats i arbetet med att skapa en trygg och trivsam skola för alla. Respekt för varandra och god kamratskap präglad av samarbete, förståelse, hänsyn och tolerans ger barnen en lugn, trivsam och positiv skolmiljö.

Vision och ledord

På vår skola bryr vi oss om varandra, respekterar varandra, delar med oss och hjälps åt.

Sedan många år arbetar vi med ledorden RAKET: Respekt, Ansvar, Kunskap, Engagemang och Trygghet