Trygghet och trivsel med målmedvetet värdegrundsarbete

Det är viktigt för oss att eleverna blir sedda, hörda och får känna gemenskap och delaktighet. Vi vet att det är en förutsättning för att kunna utvecklas och ta till sig kunskap. Vi är skolan som erbjuder en miljö där eleverna känner sig trygga, värnar om varandra och därmed ges möjlighet att fokusera på inlärning och utveckling. 

Systematiskt värdegrundsarbete

Vi arbetar aktivt varje dag med att förebygga och aktivt skapa gemenskap och trygghet. Det finns ett årshjul där återkommande värdegrundsskapande aktiviteter är planerade för en systematik som också är utvärderingsbar för utvecklandet av det förebyggande värdegrundsarbetet.  Det återkommande arbetet som sker i klassrummet och på fritidshemmet har vi sammanfattat i ett ord, RAKET. Det är värdeorden Respekt, Ansvar, Kunskap, Engagemang och Trivsel som eleverna arbetar med på olika sätt utifrån ålder och mognad.

trygghet

Hög vuxennärvaro

Vi lägger stor vikt vid att vuxna alltid ska finnas med i elevgrupperna vilket innebär att vuxna alltid finns där barnen vistas. Vår ambition är att alla elever ska trivas på vår skola och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Trygghet är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning ska ske. Som elev på vår skola förutsätts du respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Vi är en skola där vi är rädda om varandra och trivs tillsammans. Hos oss är alla barn allas barn och vuxna på skolan lägger ner stort engagemang i elevernas trivsel.

Trivseln ska genomsyra hela den samlade skoldagen, så även under barnens stunder på fritidshemmet. Under fritidstiden finns styrda aktiviteter men stor vikt läggs också vid den fria leken och det fria skapandet för barnet. I dessa stunder får barnet möjlighet att utvecklas socialt och att fungera tillsammans med andra. Det finns alltid vuxna nära till hands om barnet behöver stöd i detta. Alla personal på skolan träffas kontinuerligt för att få en samlad bild av barnets utveckling och vilket stöd den behöver från vuxna på skolan för att fortsätta utvecklas. 

”Allt vi vill se hos barnen, måste vi först kunna se hos oss själva.”

Likabehandlingsplan

Vi arbetar aktivt och medvetet för att motverka alla former av kränkande behandling. Vid varje läsårsstart informeras elever, vårdnadshavare och personal om skolans värdegrund och vår likabehandlingsplan mot kränkande behandling. En uppdaterad version av planen ska alltid finnas tillgänglig i skolans dokumentbank.

En betydelsefull del för att lyckas är att arbeta förebyggande och sätta gemensamma värderingar. På dagordningen för alla personalmöten och styrelsemöten finns en återkommande punkt som tar upp trygghet i elevgrupperna. I skolans Elevhälsoplan finns dokumenterat hur vi systematiskt och på ett medvetet och förebyggande arbetssätt jobbar för att skolan ska vara trivsam för både stora och små.

Här kan du läsa mer i vår likabehandlingsplan och elevhälsoplan för 2021/2022.

Kamratstödjarteam

Skolan har ett kamratstödjarteam bestående av fyra elevnominerade kamratstödjare från årskurs 4-6 samt vuxenrepresentanter. Även kuratorn, idrottsläraren och rektorn ingår i antimobbningsteamet.

Delar ur teamet träffas varje vecka för att samtala om klimatet på skolan. Teamet följer det årshjul för förebyggande aktiviteter som finns inplanerade men diskuterar även åtgärder för att förebygga och stoppa alla tendenser till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Åldersblandade undervisningsgrupper

Skolans åldersblandade undervisningsgrupper bidrar till att våra elever utvecklar en förmåga till hänsyn, förståelse och tolerans. Att samverka med både yngre och äldre kamrater i det dagliga skolarbetet ger många tillfällen att träna den sociala förmågan. Det blir även naturliga tillfällen för eleverna att befästa kunskaper genom att få berätta för någon annan vad man lärt sig.

Skolan strävar också efter att skapa många tillfällen där äldre och yngre, som vanligtvis inte arbetar tillsammans, får tillfälle att samarbeta och lära tillsammans. Det kan till exempel vara under våra högt uppskattade Fadderdagar. Då arbetar elever från förskoleklass upp till årskurs 6 tillsammans under en hel dag. Vi vet att detta skapar goda förutsättningar för ökad trygghet och trivsel.

Trivselskola

Sedan två år tillbaka arbetar vi med projektet Trivselskola. Det innebär att elever, som nomineras av sina kamrater, blir trivselledare och får utbildning i roliga rastaktiviteter. Aktiviteterna erbjuds sedan två gånger i veckan ute på rasten för skolans samtliga elever. Dessa stunder är mycket omtyckta och ger också tillfällen för yngre och äldre elever att leka tillsammans och ha roligt. Det är bra för gemenskapen och motverkar utanförskap.

thumbnail_image003